پایان نامه حفظ و احیاء و ساماندهی بنای کاخ مادر چالوس با تاکید بر ارتقاء گردشگری
پایان نامه حفظ و احیاء و ساماندهی بنای کاخ مادر چالوس با تاکید بر ارتقاء گردشگری

دانلود پایان نامه رساله حفظ و احیاء و ساماندهی بنای کاخ مادر چالوس با تاکید بر ارتقاء گردشگری ۱۳۲ ص فرمت WORD


فهرست مطالب
چکیده 7
فصل اول:کلیات طرح 8
1-1 مقدمه 9
1-2 بیان مساله 9
1-3 اهميت و ضرورت انجام پژوهش 11
1-4 پیشینه تحقیق 13
1-5 اهداف پژوهش 14
1-5-1 اهداف اساسي از انجام پژوهش 14
1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش 15
1-6 سئوال ها/فرضيه هاي پژوهش 15
1-7 روش انجام پژوهش 16
1-7-1 روش تحقیق 16
1-7-2 تعريف جامعه آماري 17
1-7-3 - نمونه آماری 17
1-7-4 روشهاي گردآوري اطلاعات 17
1-7-5 ابزار گردآوري داده 17
1-8 نتیجه گیری 17
فصل دوم:مطالعات پایه (مطالعات نظری) 18
2-1 مقدمه 19
2-2- توریسم و اکوتوریسم در ایران 21
2-2-1-گردشگری و جایگاه ان در ایران 21
2-2-1-1- مقدمه 21
2-2-1-2- انواع گردشگری 22
2-2-1-3- اثرات جهانگردی 24
2-2-1-4-اثرات منفی گردشگری 25
2-2-1-5-اثرات مثبت گردشگری 26
2-2-1-6- عناصر گردشگری 28
2-2-1-7- گردشگری در ایران 34
2-2-2 توریسم و گردشگری تاریخی 35
2-3 نقش باززنده سازی و مرمت در ارتقاء توریسم و گردشگری 37
2-4 جایگاه طراحی داخلی در فرآیند باززنده سازي بناهاي تاریخی 39
2-5 مرمت ابنیه تاریخی 41
2-5-1 تعریف مرمت 41
2-5-2 تعریف مفاهیم مرمت 42
2-5-2-1 بهسازی 42
2-5-2-2 نوسازی 43
2-5-2-3 بازسازی 45
2-5-3 انواع مرمت و سبک‌های آن 47
2-5-3-1 مرمت حفاظتی 48
2-5-3-2 بازسازی سبکی 48
2-5-3-3 پاک سازی سبکی 49
2-5-3-4 مرمت تکمیلی یا الحاقی 49
2-5-3-5 باززنده‌سازی یا مرمت تاریخی 49
2-5-3-6 مرمت استحکامی 49
2-5-3-7 مرمت جامع 50
2-5-4 آسیب شناسی بناها 50
2-5-4-1 عارضه باعث عدم تعادل 50
2-5-4-2 انواع رطوبت 51
2-5-4-3 مصالح متخلخل 51
2-5-4-4 عوامل مؤثر در بالا رفتن رطوبت 51
2-5-4-5 ويژگی هاي رطوبت متساعد ناشی از آبهاي سطحی 52
2-5-4-6 ويژگی آب هاي تحت عرضی 52
2-5-4-7 پديده حركت املاح ) فلورانس( 52
2-5-4-8 خصوصيات آسيب هاي حاصل از رطوبت صعودي 52
2-5-4-9 تأثير رطوبت روي فضاهاي داخلی 53
2-5-4-10 رطوبت تعريق 54
2-5-4-11 انواع آسيب هاي رطوبتی و علل آن 55
2-5-4-12 نحوه ي اندازه گيري رطوبت 57
2-6 عوامل آسیب رسان به بنا 63
2-6-1 عوامل ایجاد تورم 64
2-6-2 انواع نشت ها 64
2-7 نتیجه گیری 65
فصل سوم:مطالعات تطبیقی 67
3-1 مقدمه 68
3-2 نمونه های مشابه 70
3-2-1 فروشگاه کتاب Selexy Dominicanen در هلند 70
3-2-2 هتل صومعه در CuSCO پرو 73
3-2-3 کافه تام در پراگ 76
3-2-4 ساختمان Power house 80
3-3 نتیجه گیری 85
فصل چهارم :مطالعات اقلیمی (زمینه ای) 87
4-1 مقدمه 88
4-2 موقعیت جغرافیائی 88
4-2-1نگاهی به استان مازندران 88
4-2-1-1 نگاهی به شهرستان چالوس 90
4-2 توپوگرافی 92
4-3 آنالیز سایت 93
4-4 شناخت تاریخی 95
4-4 -1 هتل بنیاد پهلوی 95
4-4-2 ویلاهای جنگل بانی 96
4-4-3 دبستان پروین اعتصامی 97
4-4-4 کارخانه حریربافی چالوس 98
4-4-5 کاخ چایخوران 99
4-4-6 کاخ مادر 100
فصل پنجم:مطالعات تحلیلی 101
5-1 مقدمه 102
5-2 دیاگرام ها وجانمایی های طرح 104
5-3 برنامه فیزیکی 109
5-4 تزئینات طرح 110
5-4-1 تزئینات داخلی 110
5-4-2 تزئینات خارجی 111
5-5 تحلیل فضای آشپزخانه 112
5-6 آسیب شناسی بنای کاخ مادر 114
5-6-1 دسته بندی انواع آسیب 114
5-6-2 آسیب نگاری بنا 114
5-6-2-1 کنده شدن تزئینات روی دیوار 114
5-6-2-2 ترک 116
5-6-2-3 ترک و ریختن مصالح 117
5-6-2-4 شکستگی و ریختگی مصالح 119
5-6-2-4 تخریب درب 120
5-6-2-5 شوره زدگی 121
5-6-2-6 پوسته شدن دیوار 123
5-6-2-7 از بین رفتن پوشش سقف 124
5-6-2-8 رویش گیاه 125
5-7 نتیجه گیری 127
منابع و مآخذ 130

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

kakh madar_1580668155_36606_8746_1162.zip7.95 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 50,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت