پایان نامه بررسي پتانسیل های گزارشگري بهینه سيستم اطلاعات حسابداري
پایان نامه بررسي پتانسیل های گزارشگري بهینه سيستم اطلاعات حسابداري

دانلود پایان نامه رساله بررسي پتانسیل های گزارشگري بهینه سيستم اطلاعات حسابداري با تاکید بر پاسخ گويي گزارشگري مالي ، مورد مطالعه: شهرداري هاي استان اردبيل ۱۳۴ ص فرمت word


فهرست مطالب
ـ چكيده 1
فصل اول : كليات پژوهش
1ـ1ـ ديباچه 3
1ـ2ـ بيان مسئله وانگيزه برگزيدن موضوع پژوهش 4
1ـ3ـ اهميت و ضرورت انجام پژوهش 5
1ـ4ـ اهداف پژوهش 6
1ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش 7
1ـ6ـ روش پزوهش 7
1ـ7ـروش جمع آوري اطلاعات .8
1ـ8ـ قلمرو پژوهش .8
1ـ9ـ متغير هاي پژوهش .10
1ـ10ـ محدوديت هاي پژوهش 10
1ـ11ـ تعريف واژگان واصطلاحات كليدي 10
1ـ12ـ ساختار پژوهش 13
فصل دوم : چارچوب نظري و پيشينه پژوهش
گفتار اول : مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي و دولتي
2ـ1ـ1ـ ديباچه 15
2ـ1ـ2ـ تعريف حسابداري و حسابداري دولتي 17
2ـ1ـ3ـ تعريف گزارشگري مالي 19
2ـ1ـ4ـ اهداف گزارشگري مالي 19
2ـ1ـ5ـ گزارشگري مالي در ايران 21
2ـ1ـ6ـ گزارشگري مالي در عصر تجارت الكترونيك 23
2ـ1ـ7ـ استفاده كنندگان از گزارشگري مالي 24
2ـ1ـ8ـ امكان ارتقا گزارشگري مالي در ايران 25
2ـ1ـ9ـ تحولات اساسي در گزارشگري 27
2ـ1ـ10ـ واحد گزارشگري مالي 29
2ـ1ـ11ـ جايگاه تئوري وجوه مستقل 30
2ـ1ـ12ـ جريان اطلاعاتي گزارشگري مالي 31
2ـ1ـ13ـ محدوديت هاي گزارشگري مالي .32
2ـ1ـ14ـ گزارشگري مالي دولتي 34
2ـ1ـ15ـ اهداف گزارشگري مالي دولتي 36
2ـ1ـ16ـ مفهوم مسئوليت پاسخگويي 36
2ـ1ـ17ـ اصول حسابداري و گزارشگري مالي دولتي 39
2ـ1ـ18ـ مباني حسابداري دولتي 39
2ـ1ـ19ـ مباني تعهدي در حسابداري دولتي 39
2ـ1ـ20ـسامانه حسابداري حساب مستقل 41
2ـ1ـ21ـ انواع حسابهاي مستقل 42
2ـ1ـ22ـ ارزيابي عملكردسامانه گزارشگري مالي و ارتباط آن با مديريت دولتي 44
گفتار دوم : شهرداري ها و گزارشگري مالي شهرداري ها
2ـ2ـ1ـ شهرداري ها بحث نظري 46
2ـ2ـ2ـ پيشينه ، رشد و تحول شهرداري در ايران .48
2ـ2ـ3ـ مسائل مربوط به گزارشگري مالي مطلوب در شهرداري هاي و ارتباط آن با سامانه مالي. 51
2ـ2ـ4ـ استفاده كنندگان گزارش هاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها 52
2ـ2ـ5ـ خصوصيات ، محسنات و كاربرد حسابداري شهرداري ها 54
2ـ2ـ6ـ اصول و موازين حسابداري شهرداري 56
2ـ2ـ7ـ اصول حسابداري در شهرداري ها و مفهوم بودجه .59
2ـ2ـ8ـ خلاصه دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شهرداري ها 66
2ـ2ـ9ـ حسابداري بودجه .68
گفتار سوم : پيشينه پژوهش
2ـ3ـ1ـ موانع اجراي حسابرسي صورتهاي مالي موسسات غير انتفايي (شهرداري‌هاي
استان كردستان و آذربايجانغربي 69
2ـ3ـ2ـ ارزيابي ميزان پاسخگويي نظام مالي دولت جمهوري اسلامي ايران 70
2ـ3ـ3ـ بررسي موانع توسعه حسابداري دولتي و اثرات آن بر گزارشگري مالي دولتي71
2ـ3ـ4ـ گزارش ارزيابي مديريت از كنترل داخلي و بررسي فايده مندي برون سازماني
آن در ايران .72
فصل سوم : روش شناسي پژوهش
3ـ1ـ ديباچه 75
3ـ2ـ جامعه آماري .75
3ـ3ـ تعيين حجم نمونه .77
3ـ4ـ متغيرهاي پژوهش 80
3ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضيه 80
3ـ6ـ روش پژوهش 81
3ـ7ـ روش گردآوري اطلاعات 83
3ـ8 ـ ابزار اندازه گيري اطلاعات 84
3ـ9ـ روايي و پايايي ابزار پژوهش 84
3ـ9ـ1ـ روايي پرسشنامه 84
3ـ9ـ2ـ پايايي ابزار پژوهش 86
3ـ10ـ آماره آزمون 87
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4ـ1ـ ديباچه90
4ـ2ـ توصيف نمونه آماري.91
4ـ2ـ1ـ جنسيت 92
4ـ2ـ2ـ ميزان تحصيلات 93
4ـ2ـ3ـ رشته تحصيلي 93
4ـ2ـ4ـ سابقه خدمت 94
4ـ2ـ5ـ سمت سازماني . .94
4ـ3ـ آزمون فرضيه 95
4ـ3ـ1ـ آزمون فرضيه اول 95
4ـ3ـ2ـ آزمون فرضيه دوم . .98
4ـ3ـ3ـ آزمون فرضيه سوم .101
4ـ4ـ فرضيه اصلي 104
4ـ5ـ نتيجه گيري .106
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش
5ـ1ـ ديباچه .108
5ـ2ـ نتيجه گيري .109
5ـ3ـ پيشنهادها .111
5ـ3ـ1ـ پيشنهادها مبتني بر يافته هاي پژوهش .111
5ـ3ـ2ـ پيشنهادها براي پژوهش هاي بعدي .113
منابع
منابع 114

فهرست جداول
1-1 مقايسه گزارشگري سنتي و گزارشگري نوين 28
1-3 تعداد كاركنان مورد نظر 76
2-3 پرسشنامه، توزيع شده 78
1-4 جنسيت 92
2-4 توزيع فراوان نمونه برحسب ميزان تحصيلات 93
3-4 توزيع فراواني رشته تحصيلي 93
4-4 توزيع فراوان نمونه بر اساس سابقه خدمت 94
5-4 توزيع فراواني بر اساس سمت سازماني 94
6-4 نتايج آزمون فرضيه اول 97
7-4 نتايج آزمون فرضيه دوم 100
8-4 نتايج آزمون فرضيه سوم 103
9-4 جمع بندي يافته‌هاي پژوهش 106چکيده :
اين پژوهش در مورد ارزيابي قابليت گزارشگري مطلوب سامانه اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل است که هدف از انجام اين پژوهش بررسي ميزان پاسخ گويي گزارشگري مالي از ديدگاه استفاده کنندگان بود تا ميزان رضايت آنان از موجود يک گزارشگري مالي شفاف در شهرداري ها را بيان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگري شفاف مالي قادر خواهند بود که از چگونگي ارائه خدمات جمعي و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئوليت پاسخگوئي دولتها را ملزم مي کند براي مواردي نظير تهيه منابع مالي ، افزايش منابع مالي ، هدفهاي که اين منابع مالي براي تحقق آنها مصرف مي شود دلايل منطقي ارائه نمايند.اين پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضيه هايي که پژوهشگر به شرح زير مطرح نمود: 1-سامانه تامين اعتباردر شهرداري هاي استان اردبيل فاقد توانايي کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه رادارامي باشد.2- سامانه حسابداري دولتي مورداستفاده درگزارشگري مالي شهرداري هاي استان اردبيل فاقد توانايي گزارش دهي صورت هاي مالي به نحو مطلوب است.3- سامانه خزانه داري شهرداري هاي استان اردبيل فاقد قابليت لازم مورد انتظار يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است. براي همين شهرداري ها استان اردبيل را که شامل 17 حوزه شهرداري مي باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در اين پژوهش از انجائيکه بخش مالي شهرداري ها مدنظر بود به همين خاطر براي شخص کردن حجم نمونه از نمونه گيري خوشه اي (طبقه بندي شده)استفاده شد براي آزمون فرضيات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيات استفاده ودرنهايت هرسه فرضيه مورد آزمون تاييد شد. در اين پژوهش شخص شدکه شهرداري هاي استان اردبيل قادر به کنترل،گزارش دهي،سامانه دريافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

gozareshgari_1580667828_36605_8746_1299.zip0.19 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 50,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت