پایان نامه بررسی مشکلات فراروی مديريت بازار فيروزه صادراتي
 پایان نامه بررسی مشکلات فراروی مديريت بازار فيروزه صادراتي

دانلود پایان نامه رساله بررسی مشکلات فراروی مديريت بازار فيروزه صادراتي با تاکید بر افزایش صادرات، نمونه موردی: استان خراسان ۱۲۰ ص فرمت WORD


فهرست مطالب
فصل اول 1
طرح تحقيق 1
1- مقدمه: 2
2- بيان مسئله: 3
3- ضرورت انجام تحقيق 5
4- فرضيه‌هاي تحقيق: 6
5- اهداف مورد نظر براي انجام تحقيق 7
6- روش تحقيق: 7
1- جامعه آماري: 7
2- نمونه گيري: 8
3- محدوديت‌ها و مشكلات انجام تحقيق 8
4- پيشينه تحقيق 8
5- تعريف واژه‌هاي تخصصي مورد استفاده در تحقيق: 9
فصل دوم 11
پيشينه تحقيق 11
بخش اول: مباني نظري مرتبط به «فيروزه» 12
2-1-1- مختصري در مورد تاريخچه جواهرات 13
2-1-2- قدمت استخراج فيروزه 14
2-1-3- علم شناخت سنگهاي قيمتي و اهميت آن در جهان 15
2-1-4- انواع فيروزه 16
2-1-5- نحوه ساخته شدن فيروزه 18
2-1-6- فضيلت فيروزه در اسلام 18
2-1-7- معادن فيروزه 19
2-1-8- كلياتي در مورد برش و جلاي كاني‌ها و سنگهاي جواهر رنگي 26
2-1-9- تراش فيروزه 28
2-1-10- مشخصات بهترين نوع فيروزه تراشيده 33
2-1-11- صادرات فيروزه: 34
بخش دوم: مباني نظري مرتبط با «آميخته بازاريابي» 36
2-2-1- تعريف بازاريابي 37
2-2-2- فلسفه مديريت بازاريابي 37
2-2-3- عوامل مؤثر در تغيير تقاضا 41
2-2-4- عوامل مؤثر در اقدام به خريد 42
2-2-5- فرآيند تصميم خريد 45
2-2-6- مفهوم مدرن بازاريابي 51
2-2-7- آميخته بازاريابي (Marketing Mix) 52
2-2-8- جايگاه يابي در بازار 63
فصل سوم 69
روش تحقيق 69
3-1 نوع تحقيق: به طور کلي تحقيقات علمي را به دو دسته تعرفه تقسيم مي‌نمايند: 70
3-2 روش تحقيق 70
منابع وماخذ: 76
فصل چهارم 77
جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده‌ها 77
4-1- ويژگيهاي پاسخگويان 78
4-1-1- ويژگيهاي صادر كنندگان مصنوعات فيرزوه اي 78
4-1-2-ويژگيهاي فيروزه تراشان 78
2-4- آزمون فرضيه‌ها 79
فصل پنجم 91
نتيجه گيري و پيشنهادها 91
5-1- مقدمه 92
5-2- نتيجه گيري در مورد ويژگي‌هاي پاسخگويان 92
5-2-1- نتيجه گيري در مورد ويژگي‌هاي «صادركنندگان مصنوعات فيروزه اي» 92
5-2-2- نتيجه گيري در مورد ويژگي‌هاي «فيروزه تراشان» 93
5-3- نتيجه گيري در مورد فرضيه‌هاي تحقيق 94
5-3-1- نتيجه گيري در مورد فرضيه اول 94
5-3-2- نتيجه گيري در مورد فرضيه دوم 95
5-3-3- نتيجه گيري در مورد فرضيه سوم 98
5-3-4- نتيجه گيري در مورد فرضيه چهارم 100
5-3-5- نتيجه گيري در مورد فرضيه پنجم 104
5-5- موضوعات پيشنهادي براي تحقيقات تكميلي 109
منابع 110

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

bazar firoozeh_1580667461_36603_8746_1614.zip0.10 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 50,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت